Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Inlandets Teknikpark har anslutit sig till BBI – Bothnia Business Innovation. Ökad innovation genom stärkt regional samverkan mellan SMF och akademi. BBI, ett projekt för nätverksbyggande i dess verksamhetsområde (i nuläget Västerbotten samt regionen kring Vasa i Finland)

Den tillverkande industrin inom regionen är viktig för regionens framtida fortlevnad. De lokala företagen är hårt pressade av att den globala marknaden blir allt mer integrerad i den lokala och även av den starka

konkurrensen från företag i storstadsmiljöer. Projektet kommer att angripa detta genom att bygga gränsöverskridande business-to business nätverk där företagen tillsammans kan utveckla businesskoncept, stärka sina innovationer och utbyta kompetenser. Akademierna fungerar i dessa nätverk som en innovationsmotorer som driver utvecklingen och ger en stabil grund för hållbara nätverk.