Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Projektets övergripande mål

Projektets mål är att skapa förutsättningar för en cirkulär affärsmodell hos företagen samt att motivera nya företag/Innovatörer att utveckla hållbara tekniklösningar.

Projektets mål är att vidareutveckla rekryteringsplattformen Business Region North som syftar till rekrytering av nödvändig kompetens inom hållbarhet till inlandets företag.

Teknikparken vill fortsätta att utveckla arbetet med att optimera konstruktioner och arbetssätt mot ett hållbart förhållningssätt ute hos fler företag, tex genom verktyget EcoDesignStudio.
Det är fortsatt viktigt att kunna erbjuda konstruktionsstöd med förmåga att bedöma konstruktionens hållbarhet i form av CAD stöd (Computer Aided Design) till Innovatörer i Inlandet.

Syfte

Inlandets Teknikpark är ett tekniskt utvecklingsprojekt för Västerbottens inland och har beviljats stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) för perioden 2023-01-01 till 2025-12-31.

Projektet finansieras gemensamt genom Eruf, Region Västerbotten samt Vilhelmina, Dorotea och Lycksele kommuner.

Inlandets Teknikpark är ett Eruf-projekt för utveckling av cirkulära affärsmodeller i Västerbottens inland.

Industrin står inför ett paradigmskifte där företagen kommer att behöva redovisa sin miljömässiga, sociala och finansiella hållbarhet.
EU kallar det CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive. 

Projektet ska stödja inlandets företag att förstå och tillämpa de nya kraven för att behålla och öka sin konkurrenskraft.

Om du har frågor om projektet, kontakta projektchef Per Lindberg per.lindberg@vilhelmina.se

Projektets delmål

Implementering av ett arbetssätt där konstruktioner eller tjänster redan i designstadiet lägger grund för en cirkulär affärsmodell, vilket bidrar till en kulturförändring hos företagen för att möta de 17 globala målen i Agenda 2030

Kommande EU-lagstiftning med nya hållbarhetskrav som omfattar miljö, social och ekonomisk hållbarhet, kräver information och utbildning så att företagen får förståelse för vad som är på gång .

Nya affärsmöjligheter och nya leverantöre

Miljöbelastningen hos företagen minskar genom bättre materialval

En kulturförändring hos företagen som påverkar de kommuner där företagen har sin verksamhet och stödjer en platsbaserad hållbar näringslivsutveckling, enligt RUS prio 2.

Företag med ett hållbart arbetssätt vilket kommer att attrahera kvinnor i högre utsträckning då fler kvinnor än män är intresserade av hållbar teknik.

Ett hållbart arbetssätt på företagen kommer också att påverka män att tänka mer i enlighet med de 17 globala målen och på sikt främja ökad jämställdhet

Nya företag etableras inom hållbar teknik

Affärsidé

Inlandets Teknikpark skall vara ett centrum för teknisk kompetens med tekniska resurser

Fokus är på teknikomställning med avseende på produktutveckling och produktivitet samt klimatpåverkan

Kompetensutveckling för att möta nya utmaningar inom förändrad EU-lagstiftning