Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Wille Lindgren jobbar med CAD-konstruktioner – några av dem ser du här! Behöver ditt företag hjälp med CAD och industridesign –
kontakta 
Wille 072 – 519 40 94

Nya krav på LCA och Miljövarudeklaration

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader

  • Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. 
  • Syftet med lagen om klimatdeklaration för nya byggnader är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet. Nya byggnader som uppförs där bygglov söks efter 1 januari 2022 berörs.
  • När en klimatdeklaration ska upprättas får data från Boverkets klimatdatabas eller specifika klimatdata för byggprodukter användas. Klimatdata för byggprodukterna i Boverkets databas är konservativt satta, det vill säga cirka 25 procent högre än genomsnittet för att stimulera användning av specifika klimatdata.
  • Lagstiftaren vill att det ska vara en fördel att använda produktspecifika klimatdata för de byggprodukter som har hög klimatpåverkan. Produktspecifika klimatdata får leverantören genom att göra en Livscykelanalys och en tredjepartsgranskad EPD, en Miljövarudeklaration.
  • Teknikparken har egen kompetens och samarbetar med Marcus Wendin på Miljögiraff för att göra LCA och EPD för valda produkter.
Vill du veta mer om LCA och EPD?
Kontakta Kristina Ström 073 – 364 79 59 eller Eva Lindberg 070 – 724 34 16

Nya ISO-certifieringar 2021 i samarbete med Esam och 3Led – ett digitalt ledningssystem som gör det enkelt att hålla systemet levande och uppdaterat

Intervju med John Staberg, vd Gullängets Mekaniska om ISO 9001/14001-certifieringen

Hej John, här kommer några snabba frågor om ISO-arbetet som ni gjort på Gullängets Mekaniska!
Hur har ISO-arbetet påverkat Gullängets under året?
– Både och – positivt för att skapa ordning och reda, men än är det inte 100% implementerat. Måste jobba mer med det så att alla förstår hur systemet ska användas

Kommer ISO-certifiering att ge nya affärsmöjligheter 2022?
– ISO-certifieringen betyder först och främst att vi bibehåller nuvarande kunder som vi redan har. Vi ser att kraven på ISO kommer att öka, och det är bra att ligga före.
Nya möjligheter redan nu?
– Jobbet på Vestas vindkraftspark underlättas av att vi har alla rutiner i ordning. Vestas har egna system, vilket kräver översättningar till engelska, men vi har i alla fall färdiga dokument i vårt system. 

Vad var svårast?
– Att ha tid att sätta sig in i allting och en del svårigheter att övertyga en och annan om vikten av ordning och reda. 

Det bästa med ISO-arbetet?
– Det ligger rätt i tiden, det ger struktur och ordning och reda. Vi har satt upp en dator där hela personalen kan jobba i 3Led.

 Det har gett mycket förbättringar i verksamheten, nu gäller det att utveckla systemet och lägga in alla dokument.
– Avvikelsehanteringen – läggs in i ärendemodulen i 3Led
– Miljöinspektören blir trygg, ser att det fungerar bra med ISO 9001/14001
– Har fungerat skitbra med Stefan, Eva och Per. Vi har lärt oss och Teknikparken har också lärt sig!

Några bra lösningar i systemet med 3led?
– Lagefterlevnad – bra att hitta alla lagar, lätt att läsa och fördel med kopplade dokument.
Har det fungerat bra med Intersolia för alla kemikalier?
– Intersolia ger mer och mer, lätt att göra riskanalyser, och få ut skyddsblad och säkerhetsdatablad. ISO och Intersolia har gjort det enklare att rensa ut gamla kemikalier 

Intervju med Robert Ohlsson, vd ÅMV Production om ISO 9001/14001-certifiering

Hej Robert, här kommer några snabba frågor om ISO-arbetet som ni gjort på ÅMV!
Hur har ISO-arbetet påverkat ÅMV under året?
– Jättebra resa att ta fram systemet. Bra med en aggressiv plan för att bli klar, start i juni 2020 och klar i april 2021. Bra att hålla igång arbetet, aktiviteter varje vecka var bra. Jättebra hjälp från Stefan.
– Har fått ut mer strukturerat arbetssätt

Kommer ISO-certifiering att ge nya affärsmöjligheter 2022?
– Ja, jobbet hos Vestas, vi har inte behövt lämna lika mycket dokumentation.
– Vår koncern Storskogen ställer krav på ISO-certifiering
– Vi ser bara fördelar att bli ISO-certifierade, bra grej
– ÅMV har Bosch Rexroth som kund. Tidigare var vi certifierade enligt FR2000 vilket gav mycket extra dokumentation. ISO har avsevärt underlättat samarbetet med Bosch Rexroth.

Vad var besvärligast med ISO-certifieringen?
– Jobbigast är att få alla att använda sig av rutinerna i ISO, och att få med personalen i ärendehanteringen.

Några bra lösningar i systemet med 3led?

– Strukturerat arbetssätt, lätt att hitta i 3Led
– Årshjulet är jättebra, nyckeln för att hålla allt uppdaterat. Årshjulet lägger vi in i företagets kalender vid årets början.

Har det blivit enklare med alla lagar som ska följas?
– Bra, läsa lagar inte alltid så lätt. Men vi ska koppla ihop varje lag och författning med de rutiner och checklistor som vi följer för ett enklare arbetssätt. Hemuppgift för Teknikparken att fixa till det!

Vad tycker ni på ÅMV om Intersolia?

– Kanon när man hanterar kemikalier, ger uppdaterade säkerhetsdatablad och skyddsblad.

Hur jobbar ni med avvikelser, om ni nu har några?
– De avvikelser vi får in från kund eller från produktionen läggs in i ärendemodulen i 3Led.

– Ärendehanteringen i 3Led funkar för alla typer av ärenden, t.ex. från skyddsombud.

Och vad blir det härnäst – fler certifieringar? 

– Nu vill vi bygga vidare med ISO 45001 ledningssystemet för arbetsmiljö!

Teknikparken utvecklar ISO 9001/14001/45001 ledningssystem för företagen i inlandet. Vi använder 3Led som digital plattform och samarbetar med Esam i Umeå.

Om ditt företag vill få hjälp med ISO
kontakta Per Lindberg 070 – 265 22 14