Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Hållbarhetsrapportering

Nuvarande och kommande lagstiftning om hållbarhetsrapportering

Enligt den svenska årsredovisningslagen (ÅRL) är hållbarhetsrapportering obligatorisk för företag som uppfyller fler än ett av följande villkor:

 • Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250.
 • Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor.
 • Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

Lagstiftningen på området accelererar och drivs på från EU.

EU arbetar med ett nytt direktiv om hållbarhetsdeklaration (CSRD) som förväntas börja gälla from 2024 för alla större företag och senast 2027 omfatta alla börsbolag inom EU, något som kommer att påverka alla branscher och företag.

EU-direktivet om företags hållbarhetsredovisning

Det nya direktivet om företags hållbarhetsredovisning (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) innebär att nuvarande regler revideras och skärps. Kraven utvidgas till att omfatta samtliga stora företag och samtliga börsnoterade företag inom EU (förutom noterade mikroföretag). Moderföretag i en stor koncern ska upprätta en hållbarhetsrapport för koncernen. Reglerna kommer att tillämpas på noterade små och medelstora företag med beaktande av deras specifika karaktär. En undantagsklausul kommer även att tillämpas för små och medelstora företag under en övergångsperiod, vilket innebär att de undantas från tillämpningen av direktivet fram till 2028.

En sammanfattande presentation som innehåller detaljer och mål hittar du i biblioteket på Teknikparkens hemsida.

Mer information med dokument och videopresentation från Efrag hittar du här.

Inlandets Teknikpark erbjuder företag

– att steg för steg bygga upp en struktur och förståelse för kommande lagkrav inom hållbarhetsrapportering.

En bra start är att identifera de viktigaste miljöaspekterna som påverkar företaget, omvärlden och intressenter.

Exempel på viktiga miljöaspekter som är lätta att överblicka och påverka är:

1.Transporter

 • Fossilfri transportpolicy
 • Fler lokala underleverantörer
 • Val av transportsätt för utgående leveranser

2.Energiförbrukning

 • Energiförbrukning produktion kWh/enhet
 • Säkerställ att produktionsanläggningen drivs av grön el (viktigt för export)

3.Skadliga substanser

 • Inga kemikalier i produktion som finns på REACH-kandidatlista
 • Miljövarudeklaration för produkten som ett långsiktigt mål

4.Avfall

 • Kartlägg och minimera mängden avfall och spill från anläggningen

5.Återvinningsbarhet

  • Fastställ graden av återvinningsbara material i produkten, ta fram en steg-för-steg plan för att successivt öka andelen
  • Gör en EcoDesign (Livscykelanalys) på ett utvalt område för att exempelvis jämföra olika leverantörsalternativ

CSRD kommer att omfatta hållbarhet

inom miljö, socialt ansvar och styrning (ESG på engelska för environment, social, governance).

Kraven på social hållbarhet innebär att företagen behöver ha koll på alla sina leverantörer som ingår i produktens värdekedja. Avståndet till leverantören kommer att ha betydelse ur flera aspekter; dels att hålla koll på att leverantören följer gällande regelverk, dels att det geografiska avståndet till leverantören kan innebära en miljömässig belastning i form av utsläpp från transporter. Sammantaget innebär detta troligen att många större företag kommer att se över sina affärsmodeller. Här kommer det att öppna sig nya affärsmöjligheter för de företag som vill ligga i framkant inom hållbarhet.

Utöver detta finns nationella och EU-regler för miljön tex kring avfall och farliga kemikalier.

Krav på mindre företag?

Större beställare kan redan idag ställa krav på en underleverantör eller tillverkare inom följande områden:

 • Att leverantören har ett miljöledningscertifikat enligt ISO 14001
 • Att leverantören kan visa produktens miljöpåverkan över livscykeln med en Livscykelanalys (LCA)
 • Att leverantören har utfört en miljövarudeklaration (EPD) på sin produkt
 • Större företag och myndigheter har ofta egna miljökrav och strategier utgående från Agenda 2030 (17 globala målen) eller andra liknande mål. Dessa krav och strategier återfinns ofta i dessa företags upphandlingskrav. Vi har sett detta t.ex. från Vattenfall, Skanska och Vestas.
 • Vissa företag kan också ställa krav på hela leverantörskedjan att säkerställa hållbara arbetsförhållanden med t.ex. rimliga löneavtal och tydlighet när det gäller korruption. Detta innebär att leverantören i sin tur måste ha koll på alla sina underleverantörer tills man omfattar hela leverantörskedjan
 • Vissa branscher har krav på Svanen-märkning av ingående produkter