Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

I samband med att företag flyttar produktion till Norrland från andra delar av Sverige och andra delar av världen, är alltid transporter en tungt vägande faktor. Transportsektorn har dessutom fått förstärkt fokus i samband med klimatfrågan. En minskning av transportavstånd kommer att minska CO2-utsläppen och därmed företagens klimatpåverkan och ekologiska fotavtryck. Hittills har vi i Inlandet saknat en metod att beräkna miljövinsterna; det är den metoden som Livscykelanalysen genom SimaPro kan ge oss.

Teknikparken har sedan i mars inlett ett samarbete med Marcus Wendin på Miljögiraff i Göteborg. Tillsammans med Marcus erbjuder vi nu företagen i Västerbottens inland en möjlighet att gå igenom verksamhetens miljöavtryck enligt ISO 14044. Genom en Livscykelanalys (LCA) får företaget fram alla fakta kring produkter och tillverkningsprocess när det gäller påverkan på miljö, tex genom CO2-utsläpp och ingående kemikalier.

LCA är uppdelad i två delar. Den första delen är en översiktlig s.k. screening och är en förenklad metodik som snabbt ger en översikt över produktens miljöbelastningen under livscykeln. Den avslutas med en workshop där analysen presenteras och där företaget bestämmer om man vill gå vidare och göra en fullständig analys.

Den andra delen är en fullständiga LCA och den krävs när företaget vill kommunicera sin miljöpåverkan externt. Den bygger på produktens specifika data som företaget begär in från sina leverantörer.

När den är klar kan företaget bestämma om man vill stanna där eller gå vidare och ta fram en Miljövarudeklaration (EPD Environmental Product Declaration). Miljövarudeklarationen är ett sätt för en leverantör att presentera sin produkts miljöegenskaper på ett sakligt och transparent sätt. Deklarationen är alltså inte en garanti för att produkten är miljövänlig, utan är snarare ett redskap för att jämföra produkter och tjänster. De kan även användas som informationskälla från råvaruleverantörer och vid upphandling och inköp. Läs mer om EPD här.

De tre delarna är fristående från varandra och det går att avsluta genomlysningen efter var och en.

Under arbetet med att ta fram Livscykelanalysen finns möjligheter att diskutera hur företaget skulle kunna utveckla verksamheten i en mera miljöanpassad riktning. Vi är övertygade om att den här typen av hållbarhetsanalys kommer att krävas vid upphandlingar i framtiden.