Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Inlandets Teknikpark i nytt projekt 2023-2025

– för ett starkt och hållbart Inland!

Inlandets Teknikpark har fått projektmedel från Tillväxtverket och ERUF för att fortsätta utvecklingsarbetet i företagen i inlandet under 3 år, 2023-2025.

Teknikparkens nya projekt kommer under de närmaste 3 åren att fokusera på att skapa förutsättningar för en cirkulär affärsmodell hos inlandets företag. Vi kommer också att samverka med nya företag och innovatörer för att utveckla hållbara tekniklösningar.

Cirkulära affärsmodeller kan börja med en enklare kartläggning. Resultatet kan bli att tex öka andelen lokala underleverantörer, se över lageromsättningen, sätta tydliga miljömål eller minska andelen skadliga substanser i tillverkningen.

Vid en djupare analys kommer Teknikparken att kunna erbjuda hjälp att optimera konstruktioner med verktygen EcoDesign och Livscykelanalys.

Vi fortsätter med konstruktionsstöd för att bedöma konstruktioners hållfasthet i form av CAD stöd (Computer Aided Design) till innovatörer i inlandet.

Bakgrunden till vårt hållbarhetsfokus är att EU-parlamentet håller på att ta fram ett nytt direktiv om hållbarhetsrapportering som ska ingå i företagens årsredovisning, CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Det kommer att gälla from 2024 och omfattar preliminärt alla börsnoterade företag som har mer än 50 anställda. Hållbarhetsrapporteringen kommer att påverka hela kedjan av leverantörer, kunder och investerare. Företag som idag är leverantörer till företagen som omfattas av CSRD kommer att påverkas och bli tvungna att rapportera sitt hållbarhetsarbete.

Projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Västerbotten,
Vilhelmina kommun, Dorotea kommun och Lycksele kommun

Teknikparken har tagit fram en fyrstegsmodell som är anpassad för ett hållbart arbetssätt

Steg 1: ISO-certifiering lägger grunden för företagens fortsatta arbete då man har skapat en struktur för ständig förbättring inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. ISO-certifikaten är ofta ett krav från större beställare.
Steg 2: Ständig förbättring med hjälp av Toytota Produktion System (TPS)/Lean produktionsteknik.
Toyotas system används hos företagen för att identifiera slöseriet inom företagets produktionsprocesser. Ett slöseri som ofta kan knytas till olika miljöbelastningar och slöseri med mänskliga resurser. Det är lättare att införa TPS om de lednings- och miljöstrukturer som skapas vid en ISO-certifiering finns på plats.
Steg 3: Livscykelanalyser och EcoDesign för att minimera miljöpåverkan. Konstruktion av produkter och tjänster ska göras utifrån ett livscykelperspektiv
Steg 4: Upprättande av en värdegrund, Code of Conduct, för att styra leverantörer mot måluppfyllnad i utvalda mål från Agenda 2030. Det är ett viktigt arbete som styrs av de hållbarhetskriterier som de stora beställarna kräver av sina leverantörer, se t.ex. Vattenfall, Skanska och Northvolt.

Konkurrensen om arbetskraften i Norrland har hårdnat i och med kustkommunernas olika satsningar, såsom Northvolt, Hybrit H2 Steel m.fl. BRN:s uppgift är att vara en stark röst för inlandet