Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Teknikparken samarbetar med EcoClime som under vintern 2018-19, med medfinansiering från Europeiska Regionala Utvecklingssfonden (ERUF) anlägger en bergvärmeanläggning för Folkets Hus i Vilhelmina.  Anläggningen är en kombination av bergvärme och energifångare samt energiåtervinning ur spillvattnet. Folkets Hus får ett unikt styrsystem, en komplett fastighetsstyrning som optimerar kombinationen av energi från fjärrvärme, energiåtervinning ur spillvattnet, bergvärme och energifångare.

Bergvärmen är borrad i 4 olika segment vilka kan utnyttjas på olika sätt och på så sätt ge underlag för jämförelser av effekten. Berget vid Folkets Hus är poröst och har mycket sprickor vilket ger vissa vattenrörelser i berget, något som i sin tur kan påverka energiuttaget något.

Energifångare är monterade på taket och fungerar som värmeväxlare. Så länge omgivande luft är varmare än de 2-4°C som vattnet ur bergvärmehålen håller så höjer energifångarna värmen på bergvärmen. Spillvattnet, alltså avloppsvattnet håller mellan 20-27°C och sänks till ca 7°C och 95% av energin återvinns.

EcoClime kalkylerar med att tillgodose ca 80% av energibehovet på Folkets hus vilket innebär ca 850MWh/år med förnyelsebar energi från återvunnet spillvatten, energifångare, solfångare, tillvaratagen överskottsenergi från kylaggregat samt borrhål som återladdas via komfortkyla.

Samtidigt har EcoClime installerat en försöksanläggning på Malgomajskolan i byggnad M2 med eget berglager och kylbafflar i källaren. Byggnad M2 lider av ett värmeöverskott i källaren orsakat av alla datorer och andra utrustningar på Malgomajskolans El- och energiprogram. Alem Germany Gebretsdel, en elev ur åk 3, har gjort hela den praktiska installationen i samråd med EcoClime. Systemet kommer att kyla källaren och flytta överskottsenergin till andra delar av huset eller lagra den i berggrunden.

Byggnad M2 får en kommunikationsenhet installerad som mäter och redovisar temperaturen till/från borrhålen, radiatorkretsen, aktuell energiproduktion på varma och kalla sidan i systemet samt mäter och reglerar kylan i alla rum. Driften av systemet sköts av VIFAB medan EcoClime fortsätter att optimera anläggningen under de första två åren. Eleverna på El- och energiprogrammet ska jobba med utvärdering av energibesparing.
Detta är en energieffektiv lösning där ett problem med värmeöverskott på ett våningsplan blir en energibesparing för hela fastigheten.

EcoClime räknar med att tillföra ca 130MWh/år på Malgomajskolan och kommer även där att återladda borrhålen från överskottsvärmen från komfortkylan för att inte behöva borra lika mycket. Utöver detta så installeras en fastighetsstyrning där fastighetens energiförbrukning optimeras och alla energikällorna kan kontrolleras.
Detta innebär att Malgomajskolan kommer att minska behovet av köpt fjärrvärme med ca 160MWh/år.