Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

SYFTET

Inlandets Teknikpark är ett Eruf-projekt för utveckling av cirkulära affärsmodeller i Västerbottens inland.

Industrin står inför ett paradigmskifte där företagen kommer att behöva redovisa sin miljömässiga, sociala och finansiella hållbarhet.
EU kallar det CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive. 

Projektet ska stödja inlandets företag att förstå och tillämpa de nya kraven för att behålla och öka sin konkurrenskraft.

Affärsidé

Inlandets Teknikpark skall vara ett centrum för teknisk kompetens med tekniska resurser som främjar utvecklingen av företagen i Västerbottens inland

Fokus är på teknikomställning med avseende på produktutveckling och produktivitet samt klimatpåverkan

Teknikparken erbjuder kompetensutveckling för att möta nya utmaningar inom ökande digitalisering och klimatpåverkan i vår omvärld